Rakennuttaminen

FinProman rakennuttamistiimi on valmiina auttamaan teitä rakennuttamiseen liittyvissä asioissa. Rakennuttamistiimistämme löytyy laajaa osaamista eri projekteja ja urakkamuotoja varten – olipa kyseessä korjaus-, uudis- tai tilamuutoshankkeet.

Miksi rakennushankkeeseen ryhdytään?

Rakennuksilla on erilaisia käyttötarpeita ja -tarkoituksia, samoin myös käyttäjiä, omistajia ja asiakkaita. Tilojen tarkoituksenmukaista käyttöä tuetaan sopivilla tila- ja rakennusteknisillä ratkaisuilla. Viihtyvyys, asiakas- ja käyttäjäkokemus sekä turvallisuus ja terveellisyys voivat kärsiä, mikäli tekniset ratkaisut ovat vanhentuneita tai tilat eivät ole tarkoituksenmukaisia.

Hanke käynnistetään käyttötarpeiden, -tarkoitusten ja toimintojen tunnistamisella. On tarpeen myös selvittää rakennuksen kunto sekä se, tukevatko tekniset ratkaisut käyttäjien tarpeita. Hyvin suunnitellulla ja toteutetulla rakennuttamisprosessilla pyritään tarkoituksenmukaiseen hankkeenjohtamiseen ja siten tavoitteet täyttävään lopputulokseen.

Rakennuttamisprosessi voi sisältää kaikki tai osan seuraavista työvaiheista

Tarveselvitysvaiheessa tutustumme rakennuttajan toimintoihin, toiminnan taustoihin, tilatarpeisiin ja edeltävien nykytilaan. Näiden perusteella muodostamme kuvauksen hankkeen tarpeellisista osa-alueista keskittyen sekä toiminnallisiin että teknisiin kysymyksiin. Tarveselvitysvaiheessa selvitetään rakennuttajan resurssit ja tuotetaan myös vaihtoehtoiset toteutustavat hankkeen toteuttamiselle.

Hyvin tehdyn tarveselvityksen tarkoituksena on muodostaa kattava kuva siitä, millaisia tiloja rakennuttaja tarvitsee.

Hankesuunnitteluvaiheessa tarveselvitys jalostetaan hankesuunnitelmaksi. Hankkeelle hahmotellaan suuntaviivat ja reunaehdot, muodostetaan tavoitteet sekä määritellään tarvittavat rakennuttajan resurssit. Lisäksi voidaan arvioida hankkeen kokonaisaikataulua. Hankesuunnitteluvaiheen aikana hankesuunnitelmaa kehitetään yhteistyössä rakennuttajan kanssa siten, että rakennuttajan toiveet ja tavoitteet sekä tulevaisuus tulevat huomioitua tarkoituksenmukaisesti.

Hankesuunnittelun tuloksena rakennuttajalle syntyy kokonaisvaltainen näkemys siitä, millainen rakennus vastaa rakennuttajan tarpeita, millaiset resurssit hankkeelle tulee varata ja mikä on tarkoituksenmukaisin toteutusaikataulu.

Lue blogikirjoituksemme korjaushankkeen hankesuunnittelusta täältä!

Jotta hankesuunnitelma etenee varsinaisiksi toteutussuunnitelmiksi, tulee rakennushankkeelle kiinnittää suunnitteluryhmä. Hankimme tai autamme rakennuttajaa hankkimaan ja kokoamaan hankkeelle suunnitteluryhmän, jonka työpanoksella syntyvät myöhemmin tarvittavat ehdotus-, luonnos- ja toteutussuunnitelmat.

Ohjaamme suunnittelua koko hankkeen ajan ja varmistamme, että suunnittelusisältö vastaa asetettuja tavoitteita ja suunnitteluryhmän toiminta on yhdenmukaista ja jouhevaa.

Hankkeeseen sopivan toteuttajan löytämiseksi, kilpailutamme rakennusurakan rakennuttajan puolesta. Suunnitelma-asiakirjojen lisäksi kilpailutusaineistoon luodaan kaupalliset asiakirjat, jotka täsmentävät urakkasisältöä ja pohjustavat tulevaa urakkasopimusta. Ymmärrämme sekä julkisen että yksityisen sektorin hankintoihin liittyvät vastuut ja velvoitteet sekä mahdollisuudet. Vahvuutenamme on ymmärtää kokonaisvaltaisesti ne asiat, jotka johtavat osapuolia tarkoituksenmukaiseen, vahvaan sekä täsmälliseen urakkasopimukseen.

Teemme urakoitsijahankinnat siten, että rakennuttaja saa kiinnitettyä hankkeeseen sellaisen urakoitsijaryhmän, jolla on tarvittava osaaminen, resurssit ja valmiudet rakentaa yhdessä rakennuttajan tarvitsemat terveelliset, turvalliset ja toimivat tilat.

Toimimme rakennusaikana rakennuttajan edunvalvojana urakkasopimuksiin ja urakkasuorituksiin liittyvissä kysymyksissä. Huolehdimme yhteydenpidosta ja yhteistoiminnasta eri sidosryhmien kesken sekä tiedotamme rakennuttajaa hankkeen etenemisestä. Tarvittaessa autamme maksuliikenteen hallinnassa ja neuvottelemme rakentamisen aikana esiin nousevista kysymyksistä tilaajan puolesta tai apuna. Lisäksi avustamme tilaajaa valmistautumaan tulevan rakennuksen käyttöönottoon.

Hyvin suoritettu rakennusaikainen rakennuttaminen vähentää rakennuksessa mahdollisesti takuuaikana esiin nousevia puutteita rakennustyössä, kun asioihin on puututtu jo ennaltaehkäisevästi. Lisäksi rakennuttaja voi keskittyä omaan toimintaansa, kun hoidamme rakennuttamiseen liittyvät kysymykset heidän puolestaan.

Rakennusurakkaa seuraavana takuuaikana varmistamme, että urakoitsija hoitaa takuuajan velvoitteensa. Järjestämme tarvittavat takuuajan tarkastukset ja huolehdimme, että mahdolliset korjaustoimenpiteet tulevat tehtyä.

Keskustelemme mielellämme kanssanne tarkemmin!

Lauri Tuohimaa

  • (+358) 45 1363586

  • lauri.tuohimaa@finproma.fi

Pyydä tarjous

Ota yhteyttä! Voit myös jättää viesti-kenttään kuvauksen hankkeesta tarjouspyynnön pohjaksi!

Rakennuttamisen lisäksi kannattaa tsekata myös seuraavat palvelumme

Skenaarioselvitys toimintavaihtoehdoista

Toimintavaihtoehtojen skenaarioselvityksessä tutkitaan organisaation toiminnot ja niihin liittyvät tilatarpeet, analysoidaan mahdolliset nykyiset tilat sekä selvitetään vaihtoehdot tilatarpeiden täyttämiseksi. Selvityksessä kuvataan eri vaihtoehtojen – kuten kohteen saneerauksen, uuden rakentamisen tai korvaavien tilojen hankinnan – ”plussat ja miinukset”. Vaihtoehtoisia tilaratkaisuja vertaillaan taloudellisista, toiminnallisista ja teknisistä näkökulmista.

Kiinteistötekninen talous- ja tarvesuunnittelu

Kiinteistötekniseen talous- ja tarvesuunnitteluun sisältyvän kiinteistökatselmuksen tavoitteena on muodostaa puolueeton kokonaiskuva kiinteistöstä ja selvittää rakennuksen korjaus- ja tutkimustarpeet. Kiinteistökatselmuksen perusteella laaditaan raportti rakennuksen tämän hetkisestä kunnosta. Rakennus käsitellään raportissa kolmessa osassa, rakennustekniikka, LVI-tekniikka ja sähköjärjestelmät. Raportin lisäksi laaditaan selkeä PTS-taulukko korjausten ja perusparannusten aikataulusta sekä kustannuksista.

Työmaavalvonta

Tuotamme asiantuntevaa työmaavalvontaa korjaus- ja uudisrakentamisen hankkeisiin. Työmaavalvonnalla palvelemme kaikkia hankkeen osapuolia ja varmistamme tilaajan tavoitteiden ja kustannusten toteutuminen suunnitelmien mukaisesti.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous

Lataa opas

Kiinteistötoimen kolme tasoa: Julkisyhteisön kiinteistötoimi sujuvaksi

Tunnista kiinteistötoimen pullonkaulat – julkisyhteisön kiinteistötoimi hallintaan kokonaisvaltaisesti uuden mallin avulla. Miksi nämä kolme tasoa ja miten ne otetaan hallintaan? Lue tarkemmin oppaastamme! Pääset lataaman oppaan täyttämällä alla olevan lomakkeen.