Kiinteistötekninen talous- ja tarvesuunnittelu

Kiinteistötekniseen talous- ja tarvesuunnitteluun sisältyvän kiinteistökatselmuksen tavoitteena on muodostaa puolueeton kokonaiskuva kiinteistöstä ja selvittää rakennuksen korjaus- ja tutkimustarpeet. Kiinteistökatselmuksen perusteella laaditaan raportti rakennuksen tämän hetkisestä kunnosta. Rakennus käsitellään raportissa kolmessa osassa, rakennustekniikka, LVI-tekniikka ja sähköjärjestelmät. Raportin lisäksi laaditaan selkeä PTS-taulukko korjausten ja perusparannusten aikataulusta sekä kustannuksista.

Kiinteistötekninen talous- ja tarvesuunnittelu sisältää seuraavat osiot

 • Esittely, lähtötiedot, jälleenhankinta-arvot ja raportin tarkoitus

  Ensimmäinen osio kertoo raportin sisällöstä, kohteesta/kohteista ja laskentaperusteista lyhyesti.  Se tuo lukijalle ymmärrystä kiinteistökatselmuksen kohteena olleesta rakennuksesta ja tuloksista sekä auttaa ymmärtämään raportin kokonaisuutta.

  Ensimmäisessä osassa lasketaan rakennuksen lähtötietoihin perustuva jälleenhankinta-arvo sekä kiinteistökatselmuksen perusteella arvioitu tekninen kunto ja sen avulla rakennuksen korjausvelka.

 • Kiinteistökatselmukset ja teknisen kunnon määrittely

  Toisessa osiossa käydään rakennuksen kunto läpi kiinteistökatselmukseen ja lähtötietoihin perustuvilla huomioilla. Ensin esitellään rakennuksen perustiedot, arvioitu tekninen kunto ja korjausvelka. Pohjustuksen jälkeen rakennuksen kunto arvioidaan rakennustekniikan, LVI-tekniikan ja sähköjärjestelmien osalta. Raportissa on lisäksi kuvia kohteelta auttamaan havainnollistamista.

 • Rakennuksen pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS)

  Viimeinen osio on kokonaisuuden kannalta tärkein. Tässä osiossa esitellään ehdotukset tarvittavien toimenpiteiden toteutusvuosille ja annetaan karkea arvio toimenpiteiden kustannuksista. Näin ollen asiakkaamme saa konkreettisen suunnitelman siitä, kuinka rakennuksen korjausvelkaa saadaan vähennettyä, ja kuinka rakennus voidaan ylläpitää käyttökuntoisena vielä vuosien ajan.

Keskustelemme mielellämme kanssanne tarkemmin!

Lauri Tuohimaa

 • (+358) 45 1363586

 • lauri.tuohimaa@finproma.fi

Kiinteistöteknisen talous- ja tarvesuunnittelun hyödyt

1.

Kiinteistöjohdon työ selkeytyy, helpottuu ja tulee ennakoitavammaksi.

2.

Selvitys määrittelee konkreettiset toimenpideaskelmerkit ja kustannusarviot kiinteistön ylläpidolle. Tämä helpottaa talousarvion laatimista ja budjetointia.

3.

Selvityksen perusteella luotu raportti helpottaa esitysten tekemistä rakennusten ja kiinteistöjen tulevaisuudesta, kehityksestä tai kohtalosta, koska sen avulla saa kokonaisvaltaisen kuvan rakennuksen tai rakennusten tämän hetkisestä kunnosta.

Kiinteistöteknisen talous- ja tarvesuunnittelun vaiheet

Vaihe 1

Aluksi tehdään kiinteistökatselmus kohteella. Näin saadaan laajasti tietoa rakennuksen teknisestä kunnosta. Katselmus dokumentoidaan ja kohteella tehdään havaintoja aistinvaraisesti.

Vaihe 2

Seuraavaksi laaditaan lähtötietojen ja katselmuksella tehtyjen havaintojen perusteella raportti, jossa käsitellään erikseen rakennuksen perustiedot, rakennustekniikan, LVI-tekniikan ja sähköjärjestelmien osalta tekninen kunto.

Vaihe 3

Lopuksi laaditaan vielä 10 vuodeksi PTS-taulukko, jossa esitetään konkreettiset askelmerkit korjaustoimenpiteiden toteuttamiseksi käytännössä. Ennakoivalla suunnittelulla rakennuksesta aiheutuvat kustannukset ja investoinnit pystytään jakamaan paremmin eri vuosille. Askelmerkit toimivat myös hyvänä pohjana organisaation budjetoinnille tai vuosittaiselle talousarvio- ja toimintasuunnittelulle. Konkreettiset askelmerkit helpottavat lisäksi yhteisen tulevaisuudennäkemyksen muodostamista kyseisen rakennuksen suhteen.

Pyydä tarjous

Pyydä tästä maksuton, alustava ehdotelma kiinteistöteknisestä talous- ja tarvesuunnittelusta

Kiinteistöteknisen talous- ja tarvesuunnittelun rinnalle sopisivat myös esimerkiksi

Korjaushankkeiden rakennuttaminen

Tulossa esittely!

Rakennuttaminen ja projektinjohtopalvelut

Tulossa esittely!

Pyydä tarjous

Pyydä tästä maksuton, alustava ehdotelma kiinteistöteknisestä talous- ja tarvesuunnittelusta

Lataa opas

Kiinteistötoimen kolme tasoa: Julkisyhteisön kiinteistötoimi sujuvaksi

Tunnista kiinteistötoimen pullonkaulat – julkisyhteisön kiinteistötoimi hallintaan kokonaisvaltaisesti uuden mallin avulla. Miksi nämä kolme tasoa ja miten ne otetaan hallintaan? Lue tarkemmin oppaastamme! Pääset lataaman oppaan täyttämällä alla olevan lomakkeen.